Environment:

Potlačení klimatické změny
Adaptace na klimatickou změnu
Vodní a mořské zdroje
Využití zdrojů a cirkulární ekonomika
Znečištění
Biodiverzita a ekosystémy

Social:

Rovné příležitosti pro všechny

 • Rovnost v odměňování
 • Vzdělávání a rozvoj dovedností
 • Začleňování osob se zdravotním postižením

Pracovní podmínky

 • Bezpečnost a přizpůsobivost zaměstnání
 • Mzdy, sociální dialog, kolektivní vyjednávání
 • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Dodržování lidských práv, a demokratických zásad uvedených v

 • Mezinárodní listině lidských práv 
 • Listině základních práv Evropské unie
 • Úmluvách OSN o lidských právech 
 • Úmluvách a deklaraci Mezinárodní organizace práce

Governance:

Úloha správních řídících a dozorčích orgánů

 • Odborné znalosti a dovednosti pro plnění udržitelných cílů

Podniková etika a podniková kultura

 • Boj proti korupci a úplatkářství

Politické angažmá podniku, včetně jeho lobbistických aktivit
Řízení a kvalita vztahů se zákazníky, dodavateli a komunitami, kterých se činnost podniku dotýká, včetně platebních praktik
Hlavní rysy systémů vnitřní kontroly a řízení rizik podniku

 


 

Původní znění návrhu Evropské Komise

The sustainability reporting standards referred to in paragraph 1 shall require that the information to be reported is understandable, relevant, representative, verifiable, comparable, and is represented in a faithful manner.

The sustainability reporting standards shall, taking into account the subject matter of a particular standard:

 1. specify the information that undertakings are to disclose about environmental factors, including information about:
  1. climate change mitigation;
  2. climate change adaptation;
  3. water and marine resources;
  4. resource use and circular economy;
  5. pollution;
  6. biodiversity and ecosystems;
 2. specify the information that undertakings are to disclose about social factors, including information about:
  1. equal opportunities for all, including gender equality and equal pay for equal work, training and skills development, and employment and inclusion of people with disabilities;
  2. working conditions, including secure and adaptable employment, wages,
Odebírat newsletter