Zpět

Případová studie: Nová „Zero Waste“ norma by se v budoucnu mohla stát standardem, říká auditorka TÜV SÜD

Snižování odpadu je nezbytným krokem k ochraně naší planety. Řada firem hledá cesty, jak k tomuto cíli přispět. Obecné závazky jsou však bez řádné kontroly pouhou proklamací. Odborníci ze společnosti TÜV SÜD se proto podíleli na vývoji normy, podle které je nyní možno nezávisle ověřovat, zda firmy své závazky skutečně plní. Poprvé na světě byla nová norma DIN SPEC 91436 – ZERO WASTE využita při auditu společnosti Lidl Česká republika.

Autor: TÜV SÜD

„Zero Waste“ je koncept, který se snaží hledat cesty, jak předcházet vzniku odpadů a jak využít nebo ekologicky zpracovat vzniklé odpady, aby nekončily na skládce či ve spalovně. Cílem konceptu je celkové snížení produkovaného odpadu, maximální třídění a následná recyklace. Povinnost věnovat se třídění vyplývá i z legislativy, stanovené závazky však nejsou příliš detailní.

Společnost Lidl Česká republika se problematice životního prostředí věnuje dlouhodobě a nejinak je tomu i v otázce třídění odpadu, kde jdou cíle společnosti daleko nad rámce zákonných požadavků. Kvalitu svého přístupu k odpadovému hospodářství si společnost chtěla ověřit i nezávislou třetí stranou, certifikační společností TÜV SÜD. Ta pro ověření přístupu k nakládání s odpadem vůbec poprvé využila novou normu DIN SPEC 91436 – ZERO WASTE, která je svým zaměřením jedinečná.

Tato norma doposud není plošně užívaná, podle Pavlíny Ziman Hlavinkové, hlavní auditorky společnosti TÜV SÜD pro oblast životního prostředí, by se však v budoucnu mohla transformovat do systému známějších norem ISO. „Po auditech souvisejících s ochranou životního prostředí zaznamenáváme stále rostoucí poptávku. Částečně to vyplývá z legislativních změn, jako je tomu například v případě ověřování měření uhlíkové stopy, které bude součástí povinných ESG reportů firem. Roste ale i zájem o dobrovolné audity, jakým je právě audit nakládání s odpady. Firmy si totiž stále více uvědomují svoji spoluodpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme a chtějí si kvalitu svého přístupu ověřit nezávislou autoritou. První aplikace „ZERO WASTE“ normy ukazuje směr pro celý trh,“ vysvětluje Pavlína Ziman Hlavinková.

Lidl je pionýrem v ekologii

Provozování maloobchodního řetězce je nutně spojeno se vznikem značného množství odpadu. V návaznosti na další kroky zaměřené na ochranu životního prostředí se společnost Lidl Česká republika rozhodla snížit objem nerecyklovatelného odpadu na maximálně 5 % celkového množství odpadu. Cílem spolupráce s auditorem bylo ověřit, zda tohoto cíle společnost dosahuje, odhalení možných nedostatků a hledání cest pro dosažení vyšší míry recyklace.

„Díky mnoha opatřením je produkce komunálního odpadu našich skladů za celý rok srovnatelná s produkcí tohoto odpadu jednoho měsíce v roce 2018, což představuje snížení o neuvěřitelných 91,62 %. Získání certifikace DIN je pro společnost Lidl významným krokem. Těší nás, že patříme mezi pionýry v této oblasti a pomáháme utvářet udržitelný odpadový management, který může být inspirací i pro ostatní odvětví v České republice. S tímto úspěchem ovšem přichází i velká odpovědnost, která nás motivuje, abychom v našich cílech nepolevovali,“ uvádí Senior konzultant společnosti Lidl Michal Vopelák.

Jak probíhal audit v praxi

Audit měl několik fází a probíhal v tříletém cyklu. V prvním období se uskutečnil certifikační audit, který následně doplnil dozorový audit. Jeho cílem nebylo jen sledování plnění podmínek certifikačního auditu, ale i sledování, zda dochází k neustálému zlepšování situace, hledání dalšího potenciálu a zkvalitňování procesu třídění na základě dříve proběhlého certifikačního auditu.

V průběhu auditu byla sesbírána data s cílem zmapovat celkové nastavení odpadového hospodářství. V této souvislosti bylo prověřováno například i nastavení smluv a kontraktů s třetími stranami a provádění auditů v rámci dodavatelského řetězce. Dalším krokem bylo i ověření úrovně znalostí zaměstnanců. Klíčovou součástí auditu byla i konkrétní kontrola třídění v rámci prodejen a logistických skladů společnosti. Pro detailní ověření nakládání s odpady byl vybrán vzorek šestnácti prodejen a dvou logistických center. Logistická centra jsou z pohledu třídění klíčová, protože zde vzniká velké množství odpadu z obalových materiálů a dále se v nich soustřeďuje odpad vzniklý v jednotlivých prodejnách.

V rámci prodejen a skladů proběhla kontrola takových aspektů jako třídění konkrétních materiálů, správné značení příslušných kontejnerů, způsob nakládání s nebezpečnými odpady, zajištění dostatečné ochrany zaměstnanců před možnými negativními vlivy odpadů na zdraví. Součástí inspekce byla i fyzická kontrola obsahu kontejnerů na nerecyklovatelný odpad, kdy bylo zjišťováno, zda se v těchto kontejnerech nenachází materiály určené k vytřídění.

Následný dozorový audit, který proběhl v roce 2023, zjistil nejen plnění podmínek certifikačního auditu, ale i další pokrok společnosti Lidl v dosahování cílů strategie „Zero Waste“. Ten se projevil například v třídění v rámci jednotlivých kategorií odpadů (například detailnější dotřiďování plastů) či v podpoře dalšího třídění zákazníky díky instalaci kontejnerů na různé druhy odpadu i v rámci veřejně přístupných částí obchodů.

„Základ našeho řešení byl založen na našich speciálních znalostech celé problematiky, a to včetně znalosti konkrétní legislativy, norem a situace v České republice z pohledu možností recyklace jednotlivých materiálů. Samozřejmostí je naše schopnost poskytnout k takto specifickému auditu odborníky s dlouholetou zkušeností s oblastí životního prostředí,“ vysvětluje Pavlína Ziman Hlavinková.

Přístup společnosti Lidl k problematice odpadů byl oceněn stupněm „Gold“, který označuje společnosti s nejvyšší kvalitou řešení problematiky.

„Strategie Zero Waste, a její ověření auditem, umožňuje společnosti Lidl minimalizovat množství produkovaného odpadu a tím snižovat náklady na jeho likvidaci s pozitivním dopadem na životní prostředí. Celý přístup k odpadům má i pozitivní přínos na ekonomiku firmy v návaznosti na minimalizaci ztrát, optimalizaci procesů a efektivnější využívání surovin. Zájem o udržitelnost roste a společnost Lidl svou strategií zaměřenou na snížení negativních dopadů na životní prostředí získává pozitivní image a reputaci,“ uzavírá Pavlína Ziman Hlavinková.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter