Zpět

Směrnice o náležité péči podniků zavede povinnosti ochrany životního prostředí i lidských práv

Legislativní činnost kolem směrnice o odpovědnosti za dodavatelský řetězec, známé také jako CSDDD, je v plném proudu. Nová směrnice o náležité péči podniků zavede povinnosti ochrany životního prostředí a lidských práv. Za nedodržení budou hrozit sankce.

Autor: Ondřej Štolba, EY

V minulých týdnech se zdálo, že směrnice o náležité péči podniků (Corporate Due Diligence Directive) nebude mít v Radě dostatečnou podporu, 15. března se však podařilo získat potřebnou kvalifikovanou většinu. O návrhu směrnice, často označované zkratkou CSDDD nebo CS3D, nyní bude hlasovat Evropský parlament na svém posledním zasedání v dubnu. Po schválení Evropským parlamentem a podpisu Komise vstoupí CSDDD v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU, což by mělo být na konci tohoto roku. Poté budou mít členské státy dva roky na její převedení do svých vnitrostátních právních předpisů, s předpokládanou platností od roku 2027.

Požadavky směrnice budou pro jednotlivé společnosti zaváděny postupně v závislosti na určitých aspektech, jako je velikost nebo obrat společnosti, v příštích 3 až 5 letech. Zde je shrnutí toho, co budou pravidla obnášet.

Povinnost provádět náležitou péči týkající se udržitelnosti

Směrnice bude dle návrhu představovat povinnost pro společnosti působící na trhu EU s více než 1,000 zaměstnanci a globálním obratem vyšším než 450 milionů eur zavést do svých operací a hodnotových řetězců procesy náležité péče. Cílem je předcházet nepříznivým dopadům na lidská práva a životní prostředí. Kromě sociálních aspektů, jako je nucená práce, vykořisťování pracovníků nebo dětská práce, se směrnice zaměřujeme také na ty environmentální, jako jsou emise, odlesňování a spotřeba vody. Vzhledem k obsažení celého hodnotového řetězce mohou být ovlivněny i menší společnosti, a to alespoň nepřímo.

Jaké požadavky budou kladeny na společnosti?

Podle směrnice bude příslušné vedení společnosti povinno dbát na to, aby společnost plnila své povinnosti v oblasti náležité péče. Aby toho společnost dosáhla, bude muset aktivně pracovat na identifikaci nepříznivých dopadů na lidská práva, na životní prostředí a na jejich nápravě, jakož i na sledování a prevenci budoucích nepříznivých dopadů. Povinnost se bude vztahovat jak na vlastní provoz společnosti, tak na hodnotový řetězec, jehož součástí jsou dodavatelské řetězce.

Společnosti také musí mít plán, který zajistí, že obchodní model společnosti bude v souladu se snižováním dopadu globálního oteplování a cílem udržení maximálního nárůstu teploty o 1,5 °C.

Co CSDDD pro firmy znamená?

Návrh směrnice obsahuje několik kroků. Zahrnuje integraci náležité péče (due diligence) do firemních politik a systémů řízení rizik. V politice náležité péče musí společnost vykázat svou strategii a popsat, jak náležitou péči uplatňuje, tedy jaká kontrolní a následná opatření jsou přijímána.

Samotná due diligence pak zahrnuje identifikaci skutečných a potenciálních nepříznivých dopadů na lidská práva a environmentální aspekty, a to jak ve vlastním provozu společnosti, tak v hodnotových řetězcích. Tato práce zahrnuje konzultace s potenciálně zasaženými skupinami, například se zaměstnanci.

Společnosti musí zabránit nebo omezit potenciální nepříznivé dopady, které byly nebo měly být identifikovány, a přijmout vhodná opatření k zastavení skutečných nepříznivých dopadů, které byly nebo měly být identifikovány. V některých případech může být nutné stanovit akční plán s jasně definovanými opatřeními a termíny, včetně kvantitativních ukazatelů pro měření zlepšení. Může být také vhodné vyžadovat od obchodního partnera smluvní ujištění o shodě nebo požadovat, aby obchodní partner vypracoval odpovídající akční plán.

Co hrozí za nedodržování pravidel?

V budoucnu zřízené dozorové orgány budou moci udělovat sankce v případě nedodržování pravidel. Kromě toho budou mít podle návrhu nárok na odškodnění jednotlivci, kteří byli postiženi v důsledku nedodržování pravidel.

Dozorové orgány na národní úrovni budou spolupracovat přeshraničně a budou mít možnost zveřejňovat výsledky kontrol a kritiky (tzv. „naming and shaming“) a také ukládat sankce až do výše pěti procent celosvětového čistého obratu společnosti.

Na které společnosti se CSDDD vztahuje?

Nejnovější návrh směrnice se vztahuje na společnosti v EU (tj. společnosti založené v souladu s právními předpisy členského státu) a mateřské společnosti s více než 1,000 zaměstnanci a globálním obratem vyšším než 450 milionů eur. Vztahovat se také budou na společnosti mimo EU, které mají v EU odpovídající obrat.

Finanční sektor

Finanční sektor také spadá do oblasti působnosti navrhované směrnice, i když zatím jen v omezené míře. Finanční instituce budou muset směrnici uplatňovat pouze ve vztahu k vlastním operacím a předcházejícím dodavatelským řetězcům. Banky se tak vyhnou dle současného návrhu povinnosti prověřovat vlastní klienty a společnosti, do kterých investují. Banky budou muset rovněž přijmout plán, který zajistí, že jejich obchodní model bude v souladu s Pařížskou dohodou. V textu směrnice je zahrnuta doložka o přezkumu a podávání zpráv, která Komisi ukládá, aby nejpozději do dvou let od vstupu CSDDD v platnost předložila Parlamentu a Radě zprávu o potřebě stanovit další pravidla přizpůsobené finančnímu sektoru. Není proto vyloučeno, že dosavadní výjimka nebude v budoucnu přehodnocena.

Jak se mají společnosti připravit?

Mnoho společností bude čelit problémům s přípravnými pracemi na nadcházející povinnosti. To může zahrnovat zmapování dodavatelského řetězce nebo také vypracování a zavedení strategických dokumentů a postupů pro kontrolu a následná opatření.

Společnost EY má široké kompetence v oblasti udržitelnosti a pravidelně provádí přezkumy a hloubkové kontroly v oblasti klimatu, pracovních podmínek a lidských práv. EY poskytuje kontrolní systémy v rámci CSDDD, které lze přizpůsobit na základě požadavků společnosti tak, aby zahrnovaly různé aspekty, jako jsou lidská práva, pracovní podmínky, dodržování právních předpisů, daňová legislativa, jakož i klima a životní prostředí.

Rádi vám pomůžeme začít nebo dále rozvíjet vaši práci v oblasti udržitelnosti a připravíme vás na to, abyste byli v souladu s nadcházejícími požadavky.

Článek byl publikován na stránkách poradenské společnosti EY.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter