Zpět

Taxonomie EU: Klíč ke klasifikaci udržitelných aktivit

Stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem vyžaduje řadu zásadních změn – od udržitelnější dopravy, výroby, energetiky, přes lepší využití zdrojů, které už v ekonomice jsou, až po změnu investičních toků. Klíčem k investicím do zelenějších technologií je jejich klasifikace, kterou přináší tzv. Taxonomie EU. V tomto článku vám vysvětlíme, co je jejím základem a na co se musí firmy při jejím plnění zaměřit.

Autor: Ondřej Štolba, EY

V březnu 2018 navrhla Evropská komise Akční plán pro udržitelné financování. Ten pomůže nasměrovat investice do udržitelných projektů a činností s cílem splnit klimatické a energetické cíle pro rok 2030 – tedy snížení emisí o 55 % oproti roku 1990 a dosáhnout cílů evropské Zelené transformace.

Společný slovník udržitelných aktivit

Prvním významným opatřením tohoto plánu bylo stanovit „společný jazyk“ a jasnou definici toho, co představují udržitelné hospodářské činnosti. Za tímto účelem navrhla Evropská komise klasifikační systém: Nařízení o taxonomii (obvykle označované jako Taxonomie EU), které bylo přijato v červenci 2020. Taxonomie EU definuje ekologicky udržitelné hospodářské činnosti, které potenciálně přispívají k jednomu ze šesti cílů v oblasti životního prostředí stanovených Evropskou komisí. Konkrétně se jedná o tyto cíle: 

 • zmírňování změny klimatu, 
 • přizpůsobování se změně klimatu, 
 • využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, 
 • přechod na oběhové hospodářství, 
 • prevence a omezování znečištění, 
 • ochrana a obnova biologické rozmanitosti.

Aby bylo možné určitou činnost klasifikovat jako environmentálně udržitelnou, musí splňovat základní podmínky. Mezi ně patří: výrazně přispívat k jednomu ze šesti definovaných klimatických cílů, výrazně nepoškozovat ostatních pět cílů („do no significant harm“) a zároveň plnit technická kritéria prověřování („technical screening criteria“) stanovená Akty v přenesené pravomoci (tzv. Delegovanými akty). 

Jaké informace musí podniky zveřejňovat?

Taxonomie EU vyžaduje, aby podniky zveřejňovaly podíl svých činností, které jsou způsobilé pro taxonomii (ekonomická činnost, která je popsána v taxonomii) nebo jsou s ní sladěny (jsou splněna stanovená technická a návazná kritéria). Způsobilé činnosti nemusí být samy o sobě udržitelné, ale musí přispívat k jednomu ze šesti environmentálních cílů. Naopak sladěné činnosti musí být způsobilé a klasifikované jako environmentálně udržitelné. 

Definuje také odlišné požadavky na zveřejňování pro finanční a nefinanční podniky. U nefinančních podniků nařízení vyžaduje, kromě jiných informací, vykazování podílu činností sladěných s taxonomií, které přispívají k:

 • obratu,
 • kapitálovým výdajům (CapEx),
 • provozním výdajům (OpEx).

Pokud jde o finanční podniky, nařízení vyžaduje, aby organizace zveřejňovaly informace o tom, jak a do jaké míry jsou činnosti podniku přizpůsobeny Taxonomii EU. Kromě povinnosti podávat zprávy mají tyto informace vyvolat strategické otázky o budoucí životaschopnosti obchodního modelu společnosti. Očekává se, že Taxonomie EU tak zvýší tlak na zlepšení výkonnosti v oblasti udržitelnosti. 

Nařízení o taxonomii samo o sobě stanovuje pouze klasifikační rámec. Důležité jsou ale i Delegované akty, k jejichž přípravě dostala Evropská komise v rámci Nařízení mandát. Ty v podstatě doplňují Nařízení o konkrétní technická kritéria v různých průmyslových odvětvích. Dosud byl přijat pouze Akt v přenesené pravomoci týkající se prvních dvou cílů, tedy zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Ke květnu 2023 dále existuje návrh zbylých čtyř environmentálních cílů s plánovanou účinností od roku 2024. Taxonomie EU bude ale dále rozvíjena. Nové akty v přenesené pravomoci nebo revize stávajících budou pravděpodobně zahrnovat další hospodářské činnosti z různých odvětví a pododvětví průmyslu, jakmile se stanou relevantními a bude možné je do Taxonomie EU začlenit.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter