Zpět

Zelené dluhopisy – financování budoucnosti

Zelené dluhopisy jsou relativně novou formou udržitelného investování. Od ostatních dluhopisů se na první pohled nijak neliší, ale pro emitenty i investory je rozdíl zásadní: účelem jejich vydávání je totiž financování tzv. zelených projektů. Emitenti skrze ně deklarují vůči investorské i laické veřejnosti svůj závazek podílet se na podpoře udržitelnosti a přispět k dosažení environmentálně prospěšných cílů. Na to slyší velcí investoři (investiční banky, fondy apod.), kteří do takových bohulibých činností chtějí vložit peníze a profilovat se udržitelně i vůči svým klientům, kterým následně zelený produkt nabídnou.

Autor: Jan Ditrych, PRK Partners

Zelené dluhopisy hledejte spíše na evropském trhu

Na českém trhu se zelené dluhopisy zatím příliš neobjevují. Tuzemské firmy je doposud vydávají především na zahraničních trzích jako eurobondy. Důvodů je celá řada – od omezené velikosti domácího trhu, přes mnohem širší zahraniční investorskou základnu hladovou po zelených produktech, až po vyšší náklady na uvedení zelené emise na trh.

Zde je zároveň fér říct, že je vydání zelených dluhopisů o něco nákladnější než u běžných produktů – emitent nese (a do jisté míry i přenáší na koncové investory) „vícenáklady“ spojené s provázaností dokumentace na konkrétní zelený projekt, ESG ratingem nebo externí kontrolou plnění deklarovaných cílů a následným reportingem. Na druhou stranu zelené produkty umožňují firmám, které chtějí pro budoucnost planety dělat něco pozitivního, přístupnější a často i levnější financování. Investorům zase přináší dobré renomé z toho, že se na takových projektech investičně podílí.

Kterým firmám půjčit, a do kterých investovat? 

Především banky a institucionální investoři dnes určují, kterým firmám půjčit, a do kterých investovat – a zelené produkty jsou pak trendem, který poukazuje na výhody emitenta vůči „ustrnulé“ konkurenci. Banky budou stále méně ochotné financovat firmy, jejichž byznys je „špinavý“, zanechává velkou uhlíkovou stopu anebo nereaguje na přechod k udržitelné společnosti. Zelené financování je jednoduše budoucností a zelené dluhopisy budeme na trhu vídat stále častěji. I na tom českém.

„Potenciální emitenti by měli při plánování emise dluhopisů brát v potaz i to, že jsou zelené investice zajímavější i pro samotné banky. Ty totiž musí vykazovat takzvané Green Asset Ratio, což je podíl financovaných aktiv, které jsou považované za zelené. Pro dosažení lepšího výsledku tak i v české banky nyní častěji dají přednost spíše zeleným než tradičním dluhopisům.

Obdobný prvek funguje i u asset manažerů, kteří jsou také povinni reportovat a klasifikovat podíl ‚zelených investic‘. V jejich případě jde o SFDR nařízení. Zároveň již vnímáme i zesílenou poptávku po zelených dluhopisech ze strany retailových investorů. Tlak potenciálních investorů na zelená aktiva se tedy zvyšuje i v současnosti,“ říká Lenka Nováková, manažerka Primárních emisí ČSOB.

EU standardy pro zelené dluhopisy

Evropská komise již připravila evropské standardy pro zelené dluhopisy (EU Green Bond Standard – EUGBS), které však dosud nebyly schváleny. Záměrem je povzbudit emitenty v EU (ale i mimo) k vydávání více zelených dluhopisů a nastavení určitého základního (zlatého) standardu pro emitenty i investory. Nové standardy by, stejně jako taxonomie, měly eliminovat „greenwashing“, tedy praktiku, kdy účastníci trhu šíří nepravdivé nebo zavádějící informace o udržitelnosti svých služeb či produktů. Takto budou naopak účastníci trhu používat stejné pojmy a pro investory bude snadnější plnění deklarovaných cílů ověřovat a porovnávat.

Nutno předeslat, že EUGBS jsou dobrovolnou regulací. Dluhopis je podle EUGBS možné považovat za zelený, pokud je zaměřen na investici, která je navázána na environmentální cíle podle nařízení EU o taxonomii, to jest:

 • zmírňování změny klimatu,
 • přizpůsobování se změně klimatu,
 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 • přechod k oběhovému hospodářství (nebo též cirkulární ekonomice),
 • prevenci a omezování znečištění, nebo
 • ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémů.

Vedle toho jsou EUGBS postaveny na transparentnosti (tedy kam jsou alokovány výnosy z emise zelených dluhopisů) a externí kontrole (emise musí podléhat kontrole ze strany externího kontrolora, který je registrován a dohlížen ze strany ESMA (European Securities and Markets Authority), tedy evropského regulátora). EUGBS nebyly zatím na úrovni EU přijaty, nicméně existuje jejich návrh, Q&A – tedy otázky a odpovědi a „Návod k použití“ (Usability Guide). Součástí návodu je i Green Bond Framework, který shrnuje elementy zeleného dluhopisu pro investory.

Principy zelených dluhopisů

Při absenci schválených EUGBS je v současné době osvědčená tržní praxe shrnuta v Principech zelených dluhopisů (Green Bonds Principles = GBP) publikovaných ICMA (International Capital Market Association). I tyto principy fungují na dobrovolné bázi a jsou navrženy tak, aby pomohly emitentům s výběrem vhodného environmentálního projektu. GBP pracují se čtyřmi základními komponenty – využitím získaných prostředků (podle indikativních kategorií uvedených v GBP), úpravou procesu evaluace a selekce vhodného projektu, řízením získaných zdrojů (resp. jejich oddělení/designací pro konkrétní projekt) a požadavky na reporting. Provázanost jednotlivých komponentů s podmínkami zelených dluhopisů je pak vyhodnocena expertem v oblasti ESG – poskytovatelem tzv. Second Party Opinion nebo Third Party Assurance. Výsledná zpráva je pak i jistou garancí investorům, že se firma nedopouští nežádoucího greenwashingu.

Existují i obdobné standardy k jiným typům dluhopisů zaměřených na udržitelnost, např. Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines a Sustainability-Linked Bond Principles.

A jak na to?

Pokud se společnost rozhodne pro vydání zelených dluhopisů, osloví samozřejmě především investiční banky, které budou dluhopisy aranžovat a umísťovat na trh. Vedle toho je třeba zapojit i externího experta (pokud jím není samotná banka), jenž pomůže emitentovi (v současné době typicky v souladu s Principy zelených dluhopisů publikovaných ICMA) zformulovat v podobě veřejně přístupného dokumentu (typicky výše zmiňovaný Green Bond Framework) popis zamýšlených zelených projektů a cílů a jejich propojení s výnosy z emise zelených dluhopisů, včetně následného monitoringu a reportingu emitenta vůči investorům.

V neposlední řadě si emitent vybere právního poradce, který připraví nezbytnou dokumentaci – emisní podmínky a prospekt (pokud budou dluhopisy veřejně nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu) a dále smluvní a jinou právní dokumentaci. Právníci společně s vybranou investiční bankou či bankami pak emitenta provedou celým procesem vydání zelených dluhopisů, budou primárně jednat s Českou národní bankou schvalující prospekt a budou koordinovat všechny strany, které se na přípravě zelené emise podílí. 

PRK Partners má dlouhodobé unikátní zkušenosti s vydáváním dluhopisů na lokálním trhu, kdy pomáhala desítkám společností a nejvýznamnějším bankám a obchodníkům s cennými papíry při vydávání dluhopisů i jiných dluhových instrumentů. Stáli jsme u mnoha zajímavých a pilotních projektů na tuzemském kapitálovém trhu a naše vize je v tom dále pokračovat. Prostě být o krok napřed.

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

  * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
  Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

  Odebírat newsletter