Zpět

Mezinárodní účetní standardy IFRS a udržitelnost

Již nějakou dobu se mluví o potřebě jednotných standardů reportingu o udržitelnosti. V tuto chvíli si každá firma, která udržitelnost systematicky řeší a zveřejňuje o tom informace, volí formu reportu podle svého uvážení. Některé zprávy mají spíše „lifestylovou“ podobu více srozumitelnou běžným čtenářům, jiné jsou vytvořené například dle GRI, TCFD či SASB. Tuto situaci by měly zpřehlednit dvě sady standardů, které v létě prošly připomínkovým řízením. V tomto článku se blíže podíváme na mezinárodní standardy na bázi IFRS.

Autor: Marie Zemanová, COM.SE Consulting

První sadou standardů, o které jsme již psali zde, jsou Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), které by měly být ve svém finálním znění zveřejněny do června 2023. Druhou sadou jsou Mezinárodní standardy na bázi IFRS (IFRS Sustainability Disclosure Standards). V březnu 2022 zveřejnil International Sustainability Standards Board (ISSB) první dva návrhy standardů:

  1. Jeden stanoví obecné požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti Exposure Draft on IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
  2. Druhý specifikuje požadavky na zveřejňování informací v souvislosti s klimatem, tedy v souvislosti s klimatickou změnou a bojem s ní. Exposure Draft IFRS S2 Climate-related Disclosures

Návrhy (tzv. exposure drafts) jsou založeny na standardech TCFD – Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, a také specifických segmentových požadavcích ze standardů SASB. Tyto standardy jsou vyvíjeny mnohem rychlejším tempem než účetní standardy IFRS. První standardy měly být podle plánu dokončeny ještě letos, ale to se zjevně nestihne.

Návrh IFRS S1 – Obecné požadavky

Návrh IFRS S1, jak byl zveřejněn v březnu 2022, definuje základní požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti. Aby byla společnost v souladu s navrhovanými požadavky, bude muset zveřejnit materiální informace o všech významných rizicích souvisejících s udržitelností a také o všech významných příležitostech. Materialita je stanovena s ohledem na to, jak by taková informace mohla ovlivnit uživatele finančních výkazů při vyhodnocování hodnoty společnosti.

Informace, které by mohly být relevantní pro posouzení hodnoty podniku jsou širší než informace vykázané v účetní závěrkách, tak jak byly sestavovány dosud. Kromě ekonomických ukazatelů totiž budou totiž obsahovat i informace o dopadech dané entity na planetu a společnost. Požadované informace o udržitelnosti budou muset být zveřejněny jako součást standardních finančních výkazů, a tudíž současně s nimi.

Zveřejňované informace by měly popisovat zejména přístup společnosti v oblasti řízení (governance), obchodní a další strategie a řízení rizik a také na metriky a cíle, které společnost používá k měření, sledování a řízení významných rizik a příležitostí souvisejících s udržitelností. Tento přístup je v souladu s doporučeními TCFD, ale rozšiřuje je na nad rámec těch, které souvisejí pouze s klimatem.

Návrh IFRS S2 – Informace o klimatu

Tento návrh se zaměřuje specificky na vztah dané entity a životního prostředí. Změna klimatu představuje významná rizika pro všechny subjekty a jejich činnosti, i pro celá ekonomická odvětví. Vytváří ale také příležitosti pro ty, kteří se zaměřují na zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně. Subjekty mohou být vystaveny těmto rizikům a příležitostem přímo nebo prostřednictvím třetích stran, jako jsou dodavatelé a zákazníci.

Změna klimatu ovlivňuje všechna hospodářská odvětví. Stupeň a typ expozice a současné a očekávané dopady rizik a příležitostí souvisejících s klimatem na hodnocení hodnoty podniku se však pravděpodobně budou lišit podle odvětví, lokality a daného subjektu. Uživatelé účetního výkaznictví pro obecné účely stále častěji hledají konzistentní, srovnatelné informace. Ty jim pomohou lépe porozumět tomu, jak účetní jednotky řídí rizika a příležitosti související s klimatem, jak hodlají dosáhnout svých výkonnostních cílů souvisejících s klimatem, jakého pokroku dosáhly oproti těmto cílům. a jak odolné jsou jejich obchodní modely a strategie tváří v tvář globálnímu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Taxonomie zohledňuje připomínky tisíce zainteresovaných stran

Veřejné připomínkové řízení ke dvěma zmíněným standardům probíhalo do 29. července 2022. Rada ISSB obdržela více než 1 300 dopisů s připomínkami k oběma navrhovaným standardům zveřejňování udržitelnosti:

  • více než 600 odpovědí na návrh standardu pro zveřejňování informací o klimatu a
  • téměř 700 odpovědí na návrh standardu pro zveřejňování obecných požadavků.

Během 120denního období pro připomínkování se zástupci ISSB zúčastnili více než 400 informačních akcí a zapojili se do nich tisíce zainteresovaných stran po celém světě. Připomínky pochází od různých zainteresovaných stran včetně akademiků, účetních, auditorských společností, investorů, regulátorů a zákonodárců a jsou nyní projednávány.

Na základě zmíněných návrhů dvou standardů, připravili zaměstnanci IFRS Foundation pracovní návrh taxonomie IFRS Sustainability Disclosure Taxonomy, který také prošel připomínkami a nyní prochází revizí. Více informací na IFRS – IFRS Sustainability Disclosure Taxonomy.

Pozitivní každopádně je, že tvůrci evropských i mezinárodních standardů spolu v průběhu tvorby komunikovali a tak přestože jsou zásadní rozdíly např. v konceptu materiality, mělo by být pro firmy relativně bezbolestné přejít z jednoho standardu na druhý (zejména z evropského na mezinárodní) nebo připravovat zprávy dle obou standardů tam, kde to potřebují.

Kdo je International Sustainability Standards Board – ISSB? Výbor založený na konferenci COP 26 s cílem vytvořit komplexní globální základ pro reporting o udržitelnosti pro kapitálové trhy.

Použité zdroje:
IFRS – IFRS Foundation work plan
IFRS – General Sustainability-related Disclosures
IFRS – Climate-related Disclosures

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter