Zpět

Seriál „Jak na udržitelnost ve firmách“:
Díl 2. – Benefity a rizika ESG

V úvodním článku našeho seriálu jsme si řekli, jaký je udržitelný model podnikání a proč bychom se jím vůbec měli zabývat. Nastavení firemních procesů a strategie dle pravidel ESG s ohledem na evropský i globální kontext jsou nezbytné a určitě nejde jen o regulatorní a administrativní zátěž, jak si někteří myslí. Přináší i řadu pozitiv podnikatelům samotným. Jaké to jsou?

Autor: Marie Zemanová, COM.SE Consulting

Zohledňování ESG v podnikání v jakémkoliv oboru přináší příležitost akcelerovat byznys a nasměrovat firmu správným směrem. Umožní se podívat na to, co děláte, i jiným pohledem, dohlédnout dále než do finančních výkazů a za brány vašeho podniku. S daty, která díky nutnosti nefinančního vykazování získáte, budete moci dále pracovat a využít je ke zlepšením, úsporám, zvýšení efektivity a tím i své pozice. Podívejme se nyní podrobněji, jaké výhody vám implementace ESG do vaší firmy může přinést.

Snižuje rizika a zvyšuje odolnost

Integrace ESG principů činí firmu méně zranitelnou vůči reputačním, politickým a regulatorním rizikům, což vede k nižší volatilitě cash flow a stabilnější ziskovosti. Dělat správné věci tedy znamená snižovat rizika z dlouhodobého hlediska.

Kromě toho, udržitelný přístup firem je důležitou komponentou globálního boje se změnou klimatu, která nás čeká, pokud nezměníme své fungování. Je to bezprecedentní záležitost, nikdo neví, jak by svět vypadal. Nejistotu nemá byznys rád, a proto se klimatická změna v řadě firem probojovala mezi top rizika. Je tedy v nejvlastnějším zájmu firem s ní, ale i dalšími problémy světa, bojovat.

Růst podpořený inovacemi

Aby docházelo k ekonomickému růstu a zároveň jsme chránili přírodní bohatství, je třeba hledat nové cesty, postupy, řešení a technologie. Udržitelný přístup tak stimuluje inovace. K tomu jsou samozřejmě nezbytným katalyzátorem investice.

Snadnější přístup k finančním zdrojům

Celý ESG model vlastně začal vznikat zhruba před 30 lety právě mezi investory, kteří došli k závěru, že pouze finanční ukazatelé neposkytují o zdraví a stabilitě firem kompletní obrázek zejména v delším horizontu. Postupem času vznikly ESG ratingy, o které se investoři stále více zajímají. Ti, kteří razí udržitelný přístup k podnikání mají možnost získat levnější financování, větší objem prostředků při emisi obligací a v některých případech je podmínkou pro získání financí vůbec. Možná už sami máte přímou zkušenost ze své banky s tím, že po vás chtěli naprosto nové údaje o dopadech aktivit vaší firmy na životní prostředí a společnost.

Vedle soukromých financí jsou tu ale i ty veřejné. V evropském plánu obnovy EU Recovery Plan je připraveno 800 mld EUR, z toho pro ČR 180 mld Kč. To jistě představuje velký potenciál.

Zájem spotřebitelů a veřejnosti

Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují jasný trend – spotřebitelé se zajímají o to, jak je na tom ta která firma z hlediska udržitelnosti, přístup k udržitelnosti se stává i rozhodovacím nákupním kritériem. Dokládá to mimo jiné v průzkum agentury IPSOS. V oblasti B2B je to podobné. Firmy, které se chovají odpovědně a udržitelně, si vybírají dodavatele s podobnými hodnotami a přístupem. Motivací odběratelských firem jsou vedle vlastního přesvědčení stále více i regulace. Více v článku Due diligence se bude vztahovat i na společnosti mimo EU.

Výhoda na trhu práce

Kvalitní pracovníci, o které je na trhu zájem a mohou si z nabídek vybírat, volí firmy, s jejichž hodnotami se ztotožňují, což jsou často právě firmy, které aktivně pracují s ESG agendou. Můžeme tedy říct, že ESG se stává konkurenční výhodou i na trhu práce a přispívá ke zvýšení loajality zaměstnanců.

Kritickým bodem úspěchu je pochopení a zapojení stávajících zaměstnanců do celého procesu změny. Bez toho se investice do ESG mohou minout účinkem.

Úspora nákladů

ESG může zlepšit celkovou finanční výkonnost firmy. Data, která díky nutnosti vykazování získáte využijete ke zvýšení efektivity. Optimalizace přepravy, výrobního procesu či dokonce energetický audit mohou pomoci zásadním způsobem snížit firemní účty za dopravu, energii, vodu či suroviny a tím zlepšit celkové finanční ukazatele jako hospodářský výsledek či návratnost investic.

I malé akce však v oblasti udržitelnosti mohou mít efekt. Ať už se jedná přechod na LED osvětlení v kancelářích či snížení tisku papírů.

Ale pozor, implementace ESG s sebou může přinést i zvýšení nákladů. Jednorázové do výše zmíněných aktivit se postupně vrátí. Jiné je to v případě, kdy jsou náklady vynaloženy neúčelně, protože firma realizuje dílčí aktivity bez promyšlené koncepce a strategie. Například sice sníží množství jednorázových plastů, ale zároveň tím zvýší uhlíkovou stopu. Stejně jako u jakéhokoliv jiného projektu je totiž třeba řešit věci komplexně a zvažovat všechna kritéria, rizika a dopady, aby výsledkem nebylo spíš plýtvání penězi a kapacitami zaměstnanců, či dokonce další škody na životním prostředí.

Regulace a soulad s nimi

Zavedení modelu ESG do firmy a následné zveřejňování informací o dopadu aktiv firmy na životní prostředí a společnost byly zatím dobrovolnými aktivitami osvícených a inovativních firem. Postupně ale pro naplnění globálních cílů a strategií (např. Pařížská klimatická dohoda či Zelená dohoda pro Evropu) začínají vznikat regulace, které tuto oblast upravují. Jako i jiných případech, tyto regulace s sebou nesou řadu příležitostí, ale také rizik spojených s jejich pozdní či nesprávnou implementací.

Jako hlavní můžeme zmínit EU směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), včetně směrnice, která stanoví odpovědnost za dodavatelský řetězec (CSDD) a také reportovací standardy (ESRS). Ale také jim předcházející NFRD (Non Financial Reporting Directive) či SFRD (Sustainable Finance Reporting Directive) dopadající na finanční instituce. Více k nim najdete na v dalších článcích na tomto webu.

Zvýšení konkurenceschopnosti

Vše výše zmíněné má dopad do konkurenceschopnosti firmy a jejích výrobků či služeb. Ti, kdo to pochopí rychle, budou mít konkurenční výhodu a ti, kdo zaspí o ni přijdou. Opět tedy platí to staré známé „kdo je připraven, není překvapen“.

Celkově tedy můžeme říct, že firmy, které správně zakomponují ESG principy do svého strategického rozhodování i každodenních aktivit jsou atraktivnější pro investory, klienty i zaměstnance. Jsou tedy dlouhodobě úspěšnější a stabilnější. A to přece v každém podnikání jde, ne?

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter