Zpět

Vše důležité o CSRD

Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování vejde dle současných předpokladů v platnost v roce 2024, datum prvního reportu se ale bude lišit podle typu firmy. V Česku se dotkne více než tisícovky firem, týkat se bude zejména těch s 250 a více zaměstnanci, které budou podle této směrnice povinně reportovat obdobně jako je to u finančních výkazů. Velký význam bude i mít pro podniky, které se budou ucházet o investice nebo úvěry, jelikož ty prokazatelně společensky odpovědnější budou mít při získávání kapitálu určité výhody. Ačkoli se tedy publikování prvního nefinančního reportu může zdát jako vzdálené, s přípravou je nejlépe začít už teď, a to nejen kvůli následnému bezproblémovému „vstupu” do CSRD, ale i kvůli zvýšení konkurenceschopnosti, která se k nefinančnímu reportování a udržitelnému přístupu firem obecně pojí.

Autor: Redakce

Co je to CSRD?

Konečné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění nařízení (EU) č. 537/2014, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti je dostupné zde.

Corporate Sustainability Reporting Directive, přijatá v prosinci 2022, představuje nový povinný standard pro nefinanční reportování. Firmy a instituce podle něj budou zveřejňovat informace o svém vztahu k životnímu prostředí, sociální oblasti (např. péči o zaměstnance) a o řízení firmy (tzv. governance).

Cílem je, aby se nefinanční reportování stalo nedílnou součástí povinného reportování obecně. Jinými slovy řečeno, zveřejňování takových informací bude postupně postaveno na roveň zveřejňování hospodářských výsledků. Tak totiž budou reporty poskytovat opravdu komplexní pohled na fungování dané firmy či instituce.

Důvodů, proč EU k CSRD přistoupila, je více, ale tím hlavním je snaha vyrovnat se s klimatickou změnou a dalšími negativními vlivy na životní prostředí i samotnou společnost. Toto úsilí přitom není ničím novým, například ve finančních světě je stále běžnější brát v potaz i přístup dané firmy k udržitelnosti, tedy tzv. hledisko ESG (environmental, social, governance) a ESG skóre dané firmy. Zohledňuje mimo jiné i vliv dané firmy na životní prostředí a společnost obecně nebo její celkovou transparentnost. To, jak firma zahrnula principy ESG do své strategie i každodenního fungování, bývá pro některé investory zásadní metrikou, a proto mnohé podniky své výsledky v této oblasti již teď běžně reportují, i když to dosud není plošně povinné a dosud neexistuje jasný evropský standard.

Vznikající směrnice CSRD pomůže investorům nasměrovat své investice do „zelenějších” společností. Důležitá ale bude i pro firmy, které se budou ucházet o úvěr. Banky totiž po nich budou při poskytování půjčky vyžadovat informace o udržitelnosti jejich podnikání. Pakliže firmy prokážou, že nemají negativní ekologický vliv, případně mají zavedena opatření k jejich mitigaci, dosáhnou na výhodnější půjčky, zatímco těm bez nefinančního reportování se de facto zavřou dveře.

Pro vybrané společnosti (zejména banky, pojišťovny a veřejně obchodovatelné společnosti) s 500 a více zaměstnanci je nefinanční reportování již povinné, a to na základě evropské směrnice o nefinančním reportingu z roku 2014 (Směrnice 2014/95/EU, NFRD, tedy Non-Financial Reporting Directive), na kterou právě směrnice CSRD navazuje s cílem pravidla upřesnit a rozšířit na širší okruh subjektů. V českém právním řádu se pak jedná zejména zákon o účetnictví 563/1991 Sb., zákon o podnikání a kapitálovém trhu 256/2004 Sb. Nefinanční reportování bylo nicméně doposud definováno obecně a nejsou stanovené jednotlivé metriky, které by měly firmy uvádět.

Na koho se bude CSRD vztahovat?

CSRD se bude týkat všech subjektů, které mají více než 250 zaměstnanců a roční čistý obrat přesahující 40 milionů eur, či jejich bilanční suma roční rozvahy činí více než 20 milionů eur. Rovněž bude CSRD povinné pro veřejně obchodovatelné společnosti s výjimkou mikropodniků.

Zatímco v současnosti je nefinanční reportování závazné pro 25 velkých firem v ČR, CSRD se bude týkat již více než tisícovky českých podniků. V Evropě půjde o zhruba 50 000 společností oproti současným 11 500. Některé se ovšem této povinnosti „vyhnou”, jelikož mateřské firmy mohou provést konsolidovaný report, ale i tak budou muset své mateřské společnosti poskytnout nezbytné vstupy, a i na to je třeba se připravit.

Odkdy bude CSRD platit?

CSRD vejde v platnost na začátku roku 2024, nicméně datum prvního reportu se bude lišit podle typu firmy (viz článek Povinnost nefinančního reportování: o rok více času). Podrobnosti CSRD se přitom mohou ještě mírně změnit, protože směrnice je v současné době stále ještě v legislativním procesu. Evropská komise by ji nicméně měla schválit do konce roku. Současně EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) pracuje přímo na reportovacích standardech, přičemž by jejich první verze měla být hotová v polovině roku 2022.

Jak se na CSRD připravit?

Nejobtížnější je první krok a nastavení si vlastního systému reportování.

„U tohoto typu reportingu platí, že kdo je připraven, není překvapen. Doporučujeme proto nečekat a začít s přípravou co nejdříve. Jinak v okamžiku, kdy už bude firma muset reportovat, zjistí, že neví jak a nemá co,” říká Edita Šilhánová z COM.SE Consulting.“Jako první krok proto doporučujeme analýzu stávajícího stavu, ideálně dle struktury ESG, tedy stávající opatření ve vztahu k životnímu prostředí, sociálním otázkách jako je přístup k zaměstnancům, analýzu dodavatelského řetězce a následně i interních pravidel a firemních procesů. Z analýzy rychle vykrystalizují oblasti, na které je dobré se zaměřit do budoucna. Celou agendu ESG pak doporučujeme projít systematicky a nastavit dílčí či ideálně komplexní strategii s cílem propojit agendu ESG s byznysem dané firmy tak, aby strategie udržitelnost nejen doplňovala, ale podporovala podnikatelské aktivity. Realizace každé strategie vyžaduje nastavení akčních plánů, cílů a odpovědností a samozřejmě jejich průběžné vyhodnocování, tedy sběr dat a následně reporting.“

Co CSRD přinese firmám?

Nefinanční reportování s sebou nese řadu výhod i přímo pro firmy. V první řadě zvyšuje konkurenceschopnost, jelikož na firmy obecně jak ze strany investorů, tak klientů a spotřebitelů roste tlak po tom, aby tato data reportovaly. Typicky se jedná o zprávy o udržitelnosti nebo zprávy o udržitelném rozvoji, které řada firem již pravidelně vydává. Navíc informace z nefinančního reportu lze uplatnit i v rámci komunikace a marketingu, jelikož oproti tzv. greenwashingu se jedná o tvrdá data, která jsou důkazem toho, že se firma snaží být co nejvíce ohleduplná k životnímu prostředí a mít pozitivní vliv na společnost.

Pozn. redakce: Do textu byl dodatečně vložen odkaz na směrnici o nefinančním reportingu ze dne 14. prosince 2022. 

Chcete se zeptat odborníka?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme

    * Prosím mějte na paměti, že naši experti vám zde rádi zodpoví dotazy obecného rázu.
    Pro konkrétní řešení problémů využijte poptávkový formulář v rubrice “Pomůžeme vám”. Děkujeme.

    Odebírat newsletter